Szybkie linki

Treść strony

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-18 18:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 12:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-18 18:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 12:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-18 18:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-12 20:31
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2014-2018

Lp.

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

1.

9/II/2014

8 grudnia 2014

- obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2015.

Dz.U.Woj.Maz. z.2014 r. z dn.17.12.2014r. , poz. 1812

2.

10/II/2014

8 grudnia 2014

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dz.U. Woj.Maz. z 2014r.

z dnia 17.12.2014r., poz.1813

3.

18/III/2014

30 grudnia 2014

- przyjęcia budżetu Gminy Nowe Miasto na rok 2015.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015r.

 z dnia 14.01.2015r.,  poz.231

4.

38/VI/2014

 

19 maja 2015

- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto

Dz.U.Woj.Maz. z 2015 r.

z dnia 28 maja 2015r, poz.4882

5.

41/VI/2015

19 maja 2015

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015 r.

z dnia 3 czerwca 2015r.,poz.5075

6.

42/VI/2015

19 maja 2015

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

Dz.U.Woj.Maz.z 2015r.

z dnia 3 czerwca 2015r., poz.5076

7.

47/VII/2015

15 czerwca 2015 roku

- przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Nowomiejskim w miejscowości Nowe Miasto.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015r. z dnia 17.07.2015r. poz.6289

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-07 15:30

8.

52/VIII/2015

29 września 2015 r.

- uchwalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w miejscowości Nowe Miasto.

Dz.U.z 2015r. z dnia 30.10.2015r. poz.8611

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-07 15:33

9.

56/VIII/2015

29 września 2015 roku

- wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015r. poz.8612 ogł. 30 października 2015 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-07 15:37

10.

Nr 57/VIII/2015

z dnia 29 września 2015 roku

- ustalania zasad i trybu wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Miasto.

Dz,U.Woj.Maz. z 2015 roku, poz.8613, ogł. 30 października 2015 roku

nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX.P.4131.32.2015PM z dnia 22 października 2015 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-07 15:44

11.

60/IX/2015

20 listopada 2015 roku

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2016.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015 roku, poz.10616, ogł. 11 grudnia 2015r.

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-08 08:37

12.

61/IX/2015

20 listopada 2015 roku

- określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowiązujacych na terenie Gminy Nowe Miasto.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015r., poz.10617, ogł.11 grudnia 2015 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-08 08:40

13.

62/IX/2015

20 listopada 2015 roku

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015 roku, poz.1618, odł. 11 grudnia 2015 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-08 08:42

14.

63/IX/2015

20 listopada 2015 roku

- określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dz.U.Woj.Maz. z 2015 roku, poz.10619, ogł. 11 grudnia 2015 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-08 08:46

15.

64/IX/2015

20 listopada 2015 roku

- opłaty targowej

Dz.U.Woj.Maz. z 2015 roku, poz.10620, ogł. 11 grudnia 2015 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-01-08 08:48

16.

82/XII/2016

 

21 stycznia 2016 roku

 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

Dz.U. Woj. Maz. z 2016 roku, poz.1659, ogloszono 22.02.2016r.

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-03-01 13:47

17.

Nr 83/XII/2016

21 stycznia 2016 roku

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Dz.Urrz. Woj. Maz. poz.1662, ogloszono 22.02.2016 r.

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-03-01 13:50

18.

84/XII/2016

21 stycznia 2016 roku

ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto

 

Dz.Urz.Woj.Maz. poz.1909, ogloszono 26.02.2016 r.

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-03-01 13:53

19.

Uchwała NR 94/XIV/2016

24 marca 2016 roku

zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zjęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru  obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.

Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego  z 2016 r. z dnia 22.04.2016r. poz.3972

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-06-10 14:06

20.

Uchwala Nr 95/XIV/2016

24 marca 2016r.

zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznego \gimnazjum w Nowym Mieście.

Dz.Urz. Woj. Maz.  z 2016 roku z dnia 18.04.2016r. poz.3705

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-06-10 14:10

21.

Nr 96/XIV/2016

24 marca 2016r.

zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016r. z dnia 18.04/2016r. poz.3706

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-06-10 14:13

22.

97/XIV/2016

24 marca 2016 roku

zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016r. z dnia 18.04.2016r. poz. 3707

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-06-10 14:16

23.

Nr 105/XVI/2016

27 maja 2016 roku

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.

Dz.U. Woj. Maz. z 2016 roku z dnia 17 czerwca 2016 poz.5455

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-09-02 14:33

24.

Nr 106/XVI/2016

z dnia 27 maja 2016r.

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dz.U. Woj. Maz. z 2016r. z dnia 17 czerwca 2016, poz.5456

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-09-02 14:37

25.

Nr 107/XVI/2016

27 maja 2016r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Dz.U. Woj. Maz. z 2016r. z dnia 27 czerwca 2016, poz.5457

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-09-02 14:40

26.

Nr 108/XVI/2016

27 maja 2016r.

określenia terminu, częstotliwoci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.U. Woj. Maz. z 17 czerwca 2016 roku, poz.5458

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-09-02 14:43

27.

Nr 109/XVI/2016

27 maja 2016 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dz.U. Woj.Maz. z 17 czerwca 2016r, poz.5459

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-09-02 14:46

28.

Nr 110/XVI/2016

27 maja 2016r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodawrowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.U.Woj. Maz. z 17 czerwca 2016r. poz.5460

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-09-02 14:50

29.

Nr 115/XVII/2016

28 czerwca 2016 r.

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.U. Woj. Maz. z 15 lipca  2016r. poz.6709

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-09-02 14:53

30.

Nr 122/XIX/2016

z dnia 28 września 2016 roku

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.

Dz.Urz. Woj. Maz. z 2016r. z dnia 18 listopada 2016r.  poz.9840

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2016-12-05 13:00

31.

Uchwała Nr 129/XXI/2016

01 grudnia 2016 roku

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2017.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016r. ogł.9 grudnia 2016r. poz.11062

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-01-31 09:23

32.

Nr 136/XXII/2016

z dnia 30 grudnia 2016 roku

Uchwała Budżetowa na 2017 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017r. ogł. 24 lutego 2017r. poz.1875

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-03-01 13:53

33.

Nr 146/XXIII/2017

z dnia 19 stycznia 2017 roku

zmiany Uchwały Nr 141/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmine Nowe Miasto.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 roku, ogloszono 3 lutego 2017r. poz.1062.

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-03-01 13:58

34.

Nr 153/XXIV/2017

z dnia 27 lutego 2017 roku

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto

 

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 roku, poz.2030 ogłosz. 2.03.2017

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-11-17 10:27

35.

Nr 155/XXIV/2017

z dnia 27 lutego 2017 roku

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017r. poz.2031, ogloszono 2 marca 2017 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-11-17 10:31

36.

Nr 156/XXIV/2017

z dnia 27 lutego 2017 roku

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowe Miasto zamieszkałych poza jej obwodem.

 

Dz.Urz.Woj. Maz. z 2017 roku, poz.2032, ogloszono 2 marca 2017 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-11-17 10:35

37.

Nr 163/XXV/2017

z dnia 30 marca 2017 roku

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2017  roku.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017roku, poz.4142, ogloszono 25 kwietnia 2017 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-11-17 10:40

38.

Nr 165/XXV/2017

z dnia 30 marca 2017 roku

określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 roku, poz.4877 ogloszono 23 maja 2017 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-11-17 10:54

39.

Nr 170/XXVI/2017

z dnia 2 czerwca 2017 roku

usuwania drzew i krzewów oraz określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Nowe Miasto

 

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 roku, poz.6264, ogloszono 19 lipca 2017 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-11-17 10:57

40.

Nr 176/XXVIII/2017

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowe Miasto.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 roku, poz.8001, ogłoszono 21 wrze snia 2017 roku

 • opublikował: Agnieszka Jeglikowska
  data publikacji: 2017-11-17 11:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-10 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 13:22

Adres

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-12-64-071
REGON: 000548330

Gmina Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-17-86-697
REGON: 130378284
Kod TERYT: 1420082

 

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 23 661 49 20 do 22
fax +48 23 661 49 23

Adres e-mail:
info@ugnowemiasto.pl

Strona internetowa:
www.ugnowemiasto.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.