Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 17 lutego 2016 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 17 lutego 2016 roku

 

Wójt Gminy Nowe Miasto ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście

I.            Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, inwestycji i zamówień publicznych

w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

II.            Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.),

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6)      znajomość przepisów prawnych:

-        Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku,  Nr 78, poz. 483 ze zm.),

-        ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku       poz. 1515 ze zm.),

-        ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego         (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23),

-        polityki regionalnej Unii Europejskiej i zasad realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

-        ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) w zakresie obejmującym przygotowanie inwestycji do realizacji,

-        rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389),

-        ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164),

-        rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie         w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231).

7)      wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane będą kierunki i specjalności związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i zamówieniami publicznymi,

8)      co najmniej roczny staż pracy w tym doświadczenie na stanowisku związanym                       z zarządzaniem projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych oraz środków krajowych,

9)      dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów  pakietu MS Office.

 

III.            Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      samodzielność i kreatywność,

2)      umiejętność dobrej organizacji i planowania pracy,

3)      umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz wniosków płatniczych,

4)      umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,

5)      zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,

6)      odporność na stres,

7)      obowiązkowość i dokładność,

8)      dyspozycyjność,

9)      umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.

 

IV.            Zadania wykonywane na stanowisku

1)      bieżące monitorowanie dostępności wszelkich środków zewnętrznych na realizację projektów gminy,

2)      prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy krajowych i unijnych,

3)      przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania z funduszy unijnych,

4)      opracowywanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji i kierowanie ich do właściwych instytucji celem pozyskiwania środków na realizację zadań gminnych,

5)      monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem funduszy zewnętrznych,

6)      współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

7)      współpraca z innymi samorządami oraz podmiotami, które mogą być partnerami we wspólnych projektach o aplikację środków zewnętrznych,

8)      prowadzenie i koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych oraz innych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

9)      opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów,

10)  monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków zewnętrznych z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami           o dofinansowanie, odpowiednimi wytycznymi instytucji zarządzającej/wdrażającej,

11)  prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie powierzonych zadań          i prowadzonych inwestycji,

12)  przygotowywanie danych do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawców w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

13)  przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na realizowane przez Gminę zadania,

14)  sporządzanie projektów umów cywilno-prawnych w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy,

15)   współpraca z projektantami, inspektorami nadzoru oraz wykonawcami na różnych etapach inwestycji,

16)   uzgadnianie dokumentacji projektowych, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych,

17)  prowadzenie bieżącej kontroli realizacji inwestycji, organizacja odbiorów robót budowlanych, sprawozdawczość, rozliczanie i kompletowania dokumentów celem przekazania do użytku realizowanych inwestycji,

18)  współpraca w opracowywaniu projektu budżetu gminy w zakresie planowanych inwestycji.

 

V.            Wymagane dokumenty

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys – curriculum vitae;

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia);

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz        o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku                    o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.),

11)  oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

 

VI.            Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepisów                        o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

 

VII.            Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      termin składania dokumentów: do dnia 29 lutego 2016 roku.

2)      miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, pokój nr 3 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, inwestycji i zamówień publicznych”.

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Formularz kwestionariusza kandydata oraz ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty                    tel. (23) 661 49 30.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Miasto.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 

                                       Wójt

                                     / - / mgr Sławomir Dariusz Zalewski

                    

  Nowe Miasto, 17 lutego 2016

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Bandurska
    data wytworzenia: 2016-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-02-17 13:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17509
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 15:36