Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 14 marca 2016 roku

Wójt Gminy Nowe Miasto ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście

 

I.            Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu

w Referacie Organizacyjnym i Oświaty

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

II.            Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.);

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      nieposzlakowana opinia;

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6)      znajomość przepisów prawnych:

-        Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U.   Nr 78, poz. 483 ze zm.),

-        ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku    poz. 1515 ze zm);,

-        ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.          z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.),

-        ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.        z 2015 roku, poz. 584 ze zm.),

-        ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                       i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1286 ze zm.),

-        ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1446 ze zm.),

-        rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji           w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr. 14, poz. 67 ze zm.),

-        ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 176 ze zm.),

-        ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 ze zm.),

-        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 187),

-        rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku, Nr. 22, poz. 169 ze zm.),

-        ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.         z 2015 roku, poz. 2058 ze zm.),

-        ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                    i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.),

-        ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1393 ze zm.),

-        ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 498),

-        ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1485),

-        ustawa z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1414 ze zm.).

7)      wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane kierunki: prawo i administracja);

8)      co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie administracji rządowej lub samorządowej;

9)      dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu MS Office;

10)  ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny co najmniej I stopnia.

 

 

 

III.            Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      samodzielność i kreatywność,

2)      umiejętność dobrej organizacji i planowania pracy,

3)      umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,

4)      odporność na stres,

5)      obowiązkowość i dokładność,

6)      dyspozycyjność,

7)      umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.

 

IV.            Zadania wykonywane na stanowisku

1)      wykonywanie zadań w zakresie rejestracji wniosków w Centralnej Ewidencji   i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2)      wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3)      prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami, w których są świadczone usługi hotelarskie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych;

4)      współpraca z organami kontroli w sprawach związanych z funkcjonowaniem placówek handlowych i zakładów usługowych;

5)      wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy;

6)      realizacja zadań wynikających z przepisów o stowarzyszeniach, zgromadzeniach             i zbiórkach publicznych;

7)      współpraca z organizacjami pozarządowymi;

8)      prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki;

9)      prowadzenie archiwum zakładowego.

 

V.            Wymagane dokumenty

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys – curriculum vitae;

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia);

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku                    o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.);

11)  oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

 

VI.            Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepisów                        o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

 

VII.            Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      termin składania dokumentów: do dnia 30 marca 2016 roku

2)      miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, pokój nr 3 – sekretariat,                  od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw działalności gospodarczej, kultury i sportu”.

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Formularz kwestionariusza kandydata oraz ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty                     tel. (23) 661 49 30

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Miasto.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem..

 

                                       Wójt

                                     / - / mgr Sławomir Dariusz Zalewski

                    

  Nowe Miasto, 14 marca 2016

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-14 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 10:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17520
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 15:36