Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 19 października 2016 roku

Wójt Gminy Nowe Miasto ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście

I.            Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

w Referacie Finansowym

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

II.            Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902);

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      nieposzlakowana opinia;

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6)      znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego:

-        Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

-        ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku     poz. 446 ze zm.);

-        ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.           z 2016 roku, poz. 902);

-        ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku,          poz. 1047);

-        ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.);

-        ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 198);

-        ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 168);

-        rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1015);

-        rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1053 ze zm.);

-         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr. 242, poz. 1622);

-        rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji           w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14, poz. 67 ze zm.).

7)      wykształcenie wyższe

wymagany profil (specjalność): ekonomia, rachunkowość lub finanse;

8)      co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości;

9)      dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu MS Office oraz programów:

-        Księgowość budżetowa – BUDŻET,

-        Księgowość zobowiązań – KSZOB,

 

III.            Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      samodzielność i kreatywność,

2)      umiejętność dobrej organizacji i planowania pracy,

3)      umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,

4)      odporność na stres,

5)      obowiązkowość i dokładność,

6)      dyspozycyjność,

7)      umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.

 

IV.            Zadania wykonywane na stanowisku

1)      Księgowanie wpłat na indywidualne konta z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych;

2)      Wystawianie i wysyłanie upomnień z tytułu zaległości wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych;

3)      Wystawianie tytułów wykonawczych w związku z powstałymi zaległościami opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych;

4)      Prowadzenie kasy Urzędu Gminy;

5)      Sporządzanie i księgowanie raportów kasowych;

6)      Opisywanie faktur wpływających do Urzędu Gminy;

7)      Wprowadzanie faktur do systemu księgowości (księga główna);

8)      Wprowadzanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej;

9)      Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

10)  Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji stanowiska ds. księgowości budżetowej.

 

V.            Wymagane dokumenty

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys – curriculum vitae;

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia);

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku                    o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902)”;

11)  oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

 

VI.            Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepisów                        o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

 

VII.            Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      termin składania dokumentów: do dnia 02 listopada 2016 roku

2)      miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, pokój nr 3 – sekretariat,                  od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej”.

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Formularz kwestionariusza kandydata oraz ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty                     tel. (23) 661 49 30

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Miasto.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

                                       Wójt

                                     / - / mgr Sławomir Dariusz Zalewski

                    

  Nowe Miasto, 19 października 2016

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Bandurska
    data wytworzenia: 2016-10-19
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
    data publikacji: 2016-10-19 18:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17508
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 15:36