Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze.

 

 

Nazwa i adres zakładu pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

                                                 09 – 120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8

I. Stanowisko pracy: 

Stanowisko:                   inspektor ds. świadczenia wychowawczego

                                       w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym  Mieście,

                                       09 – 120 Nowe Miasto,

                                       ul. Apteczna 8

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rodzaj umowy:              umowa o pracę

 

II.  Niezbędne wymagania:

 

1.  obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych pastw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.   wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku: inspektor ds. świadczenia wychowawczego (administracja, finanse, ekonomia, prawo …);

4.  brak  prawomocnego  skazania  za   przestępstwa przeciwko  mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

III. Wymagania dodatkowe:

   1. znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa                                w wychowywaniu dzieci;

 2.  znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

 4.   znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

       osobowych;

 5.   znajomość obsługi komputera (program do obsługi świadczenia wychowawczego,

       MS Word, Windows, Excel, Internet);

 6.   umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i pracy w zespole oraz  skutecznego komunikowania się;

 7.  dobra organizacja czasu pracy;

 8.  cechy osobowości, takie jak: sumienność, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność;

 9.  znajomość zadań realizowanych przez GOPS i zasad ich finansowania.

 

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)

Przyjmowanie wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego;

2)

Kompletowanie wniosków o świadczenie wychowawcze oraz opracowanie ich                    i  przygotowanie  do podjęcia decyzji,  w tym również w formie  elektronicznej;

3)

Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkiej innej korespondencji  w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego;

4)

Sporządzanie list wypłat świadczenia wychowawczego; 

5)

Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczenia wychowawczego, w tym również w formie  elektronicznej;

6)

Prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;

7)

Udzielanie wyczerpujących informacji świadczeniobiorcom o przysługujących im świadczeniach;

8)

Obsługa systemu informatycznego w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego;

9)

Prowadzenie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,                w tym przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych;

10)

Aktualizowanie wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

11)

Wykonywanie innych poleceń służbowych kierownika Ośrodka;

 

V.  Dokumenty aplikacyjne:

 

  1)  list motywacyjny;

 2)  życiorys CV z   przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

  3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4)  kserokopie świadectw pracy;

  5)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7) oświadczenie kandydata, iż  nie był  skazany prawomocnym  wyrokiem  sądu  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 8)  oświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na stanowisku – inspektor ds. świadczenia wychowawczego;

 9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                 w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2135, z późn. zm.);

10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.                  z 2014 r., poz. 1202, z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

VI.       Informacje dodatkowe

 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kształtował się na poziomie niższym  niż  6 %.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

 

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach po ukazaniu się    ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko:

1)  osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym  Mieście, ul. Apteczna 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

2)   za pośrednictwem poczty na adres:

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

                  09 – 120 Nowe Miasto ul. Apteczna 8

                  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko -  inspektor ds. świadczenia wychowawczego  w terminie do dnia  21 grudnia 2016 roku (decyduje data wpływu do GOPS w Nowym Mieście).

 

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania będą powiadomieni telefonicznie.

 

3. Oferty, które wpłyną  po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

4. Formularz kwestionariusza osobowego kandydata  - do pobrania w siedzibie GOPS Nowe Miasto lub na stronie www.bipnowemiasto.pl

 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Nowe Miasto lub telefonicznie (23) 661 49 56.

Osoba do kontaktu – Marianna Czarnecka.

 

6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto www.bipnowemiasto.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

                                                                                                    Kierownik

                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                           Marianna Czarnecka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Czarnecka
    data wytworzenia: 2016-12-08
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
    data publikacji: 2016-12-08 15:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17510
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 15:36