Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 27 września 2017 roku

Nowe Miasto, dn. 27. 09. 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 27 września 2017 roku

Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ogłasza otwarty

i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze.

 

 1. Stanowisko pracy:

stanowisko: specjalista ds. kadr i płac w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście,

ul. Ciechanowska 15, 09- 120 Nowe Miasto

wymiar czasu pracy : pełny etat
rodzaj umowy : umowa o pracę

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

  1. Posiada obywatelstwo polskie.

Ukończył jednolite studia magisterskie na wydziale administracji lub ekonomii lub studia podyplomowe administracja lub ekonomia i posiada co najmniej 4- letni staż pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej; lub wyższe studia zawodowe (licencjat) kierunek administracja lub ekonomia lub wykształcenie średnie i posiada co najmniej 5- letni staż pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

  2. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalista ds. kadr i płac.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

  1. Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo- płacowych.

  2. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

  3. Znajomość przepisów podatkowych.

  4. Znajomość przepisów płacowych.

  5. Znajomość przepisów ZUS i PFRON.

  6. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.

  7. Znajomość przepisów wynikających z Prawa Oświatowego.

  8. Bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Word, MS Excel, MS Windows, Kadry i Płace, VULKAN, SIO, program sprawozdawczy GUS.

  9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole.

  10. Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku.

 

Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

  1. Obsługa kadrowa i płacowa Zespołu Szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich pracowników.

  3. Przygotowanie projektu planu urlopów pracowników administracji i obsługi.

  4. Prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników niepedagogicznych.

  5. Prowadzenie ewidencji urlopów szkoleniowych, urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem, urlopów bezpłatnych itp. wszystkich pracowników.

  6. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników.

  7. Prowadzenie ewidencji obecności (listy obecności) pracowników niepedagogicznych na każdy miesiąc.

  8. Prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów.

  9. Sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  10. Ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami.

  11. Przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń oraz innych dokumentów i pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

  12. Wypisywanie zaświadczeń dla pracowników związanych z ich zatrudnieniem.

  13. Przygotowywanie świadectw pracy.

  14. Sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na renty i emerytury.

  15. Sporządzanie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i/lub płacy.

  16. Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO oraz zestawień i sprawozdań dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego dotyczących spraw kadrowych.

  17. Wprowadzanie i generowanie danych arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w programie Vulkan.

  18. Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontrola terminowości wykonywania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  19. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  20. Opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych.

  21. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  22. Stałe śledzenie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy dotyczących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  23. Archiwizowanie dokumentacji kadrowo- płacowej.

  24. Wykonywanie innych czynności oraz poleceń dyrektora jednostki w zakresie spraw kadrowych pracowników szkoły i innych zadań statutowych szkoły.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

  1. List motywacyjny.

  2. Życiorys- curriculum vitae.

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

  4. Kserokopie świadectw pracy.

  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

  6. Kwestionariusz osobowy.

  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

  8. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zm.).

  10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac.

 

 1. Informacje dodatkowe.

 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ul. Ciechanowska 15 osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 09 października 2017r. godz. 16.00 z dopiskiem: " nabór na stanowisko urzędnicze- specjalista ds. kadr i płac w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ". O terminie konkursu kandydaci, którzy spełniają wymagania będą powiadomieni telefonicznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Formularz kwestionariusza kandydata oraz ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście opublikowany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście: www.nowemiasto.edu.pl

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół

im. Integracji Europejskiej

w Nowym Mieście

 

Edyta Ewa Jakubowska

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Ewa Jakubowska
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-27 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17518
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 15:36