Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 23 lutego 2018 roku

Wójt Gminy Nowe Miasto ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście

 • Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 • Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 ze zm.);
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego:
 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 rokupoz. 1875 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2016 roku, poz. 902 ze zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2126 ze zm.),
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku, poz. 142 ze zm.),
 • ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm.),
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.z 2017 roku, poz. 1161),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71),
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji           w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14, poz. 67 ze zm.)
 1. wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku.

Preferowane kierunki i specjalności: prawo, administracja i ochrona środowiska;

 1. co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej;
 2. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu MS Office.

 

 • Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. samodzielność i kreatywność,
 2. umiejętność dobrej organizacji i planowania pracy,
 3. umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,
 4. odporność na stres,
 5. obowiązkowość i dokładność,
 6. dyspozycyjność,
 7. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.

 

 • Zadania wykonywane na stanowisku
 1. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta,
 2. prowadzenie spaw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 3. sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska,
 4. sporządzanie oraz aktualizowanie gminnego programu ochrony środowiska uwzględniającego wymagania określone w polityce ekologicznej państwa oraz innych programów i planów związanych z ochroną środowiska,
 5. gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie oaz okresowe przedkładanie ich wojewodzie,
 6. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 7. prowadzenie spraw z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczących ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza ze spalania paliw,
 8. prowadzenie spraw związanych z nakazem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 9. wydawanie opinii dotyczącej wyłączenia gruntów z terenu przeznaczonego pod zabudowę,
 10. prowadzenie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 11. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody – wycinka drzew,
 12. prowadzenie spraw wynikających z programu dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania azbestu (prowadzenie ewidencji),
 13. opiniowanie prawidłowości wykonania prac rekultywacyjnych na gruntach poeksploatacyjnych.

 

 • Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 ze zm.)”,
 11. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

 

 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepisów                        o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

 

 • Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 1. termin składania dokumentów: do dnia 07 marca 2018 roku
 2. miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, pokój nr 3 – sekretariat,                  od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska”.

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Formularz kwestionariusza kandydata oraz ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl w zakładce NABÓR NA WOLNE STANOWISKA.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty                     tel. (23) 661 49 30

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Miasto.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 

                                       Wójt

                                     / - / mgr Sławomir Dariusz Zalewski

                    

 

Nowe Miasto, 23 lutego 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Bandurska
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-02-23 15:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 15:36