Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin obecnej strony: 726
ostatnia aktualizacja obecnej strony:
2017-12-29 14:40
ostatnia aktualizacja w BIP:
2018-11-16 18:21

Treść strony

Podatek rolny - osoby fizyczne

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

 

PODMIOT OPODATKOWANIA:


Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, będące:

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów, 
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
 2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, dla których podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). 

Jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na  osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku rolnego.

 

Wypełnionioną informację w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto (pokój nr 7) bądź wysłać za pośrednictwem poczy na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

09-120 Nowe Miasto

Sprawy dotyczące wymiaru wysokości podatku rolnego prowadzi:

Adam Bugalski - główny specjalista ds. wymiaru podatków tel. 23 661-49-31, email abugalski@ugnowemiasto.pl

 

PŁATNOŚCI


W podatku rolnym obowiązują cztery terminy płatności:

 • do dnia 15 marca
 • do dnia 15 maja
 • do dnia 15 września
 • do dnia 15 listopada

Jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego:
 

11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

Wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Płońsku są zwolnione z opłat.

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.

 

Sprawy dotyczące księgowości  i windykacji należności z tytułu podatku rolego prowadzi: Iwona Kacprzyńska  - inspektor ds. księgowości podatkowej tel. 23 661-49-31,email kacprzynskai@ugnowemiasto.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

 • autor informacji: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:28
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 14:14

Dokumenty do pobrania

 • autor informacji: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 10:28
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 15:27

Adres

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-12-64-071
REGON: 000548330

Gmina Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-17-86-697
REGON: 130378284
Kod TERYT: 1420082

 

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 23 661 49 20 do 22
fax +48 23 661 49 23

Adres e-mail:
info@ugnowemiasto.pl

Strona internetowa:
www.ugnowemiasto.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.